Regulamin korzystania z serwisu PsyNaSalony.pl


Regulamin korzystania z serwisu PsyNaSalony.pl

§ 1

1.1. Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług Administratora serwisu psynasalony.pl przez firmę lub osobę prywatną zamawiającą usługę, zwaną dalej Klientem, a także zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
1.2. Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji lokali przyjaznych psom w serwisie psynasalony.pl.
1.3. Przystąpienie do kampanii edukacyjnej Psy na Salony, zwanej dalej Kampanią, jest równoznaczny z umieszczeniem lokalu na Mapie lokali przyjaznych psom.
1.4. Umieszczenie lokalu na Mapie lokali przyjaznych psom nazywane jest dalej Rejestracją.
1.5. Rejestracja Klientów odbywa się poprzez zgłoszenie lokalu przyjaznego psom za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronach serwisu: psynasalony.pl/dolacz-do-nas-2/ oraz psynasalony.pl/formularz-zgloszeniowy-na-preferencyjnych-warunkach/.
1.6. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
1.7. Wysokość opłaty za udział w kampanii edukacyjnej Psy na Salony na preferencyjnych warunkach jest zgodna z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronach serwisu.
1.8. Wpisy na serwisie psynasalony.pl umieszczane są manualnie przez Administratora serwisu, po zweryfikowaniu przez niego danych umieszczonych w zgłoszeniu.
1.9. Rejestracja w serwisie dokonywana jest jednorazowo, na czas nieokreślony.
1.10. Wpisy są ogólnodostępne.
1.11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu i weryfikacji zgłoszonych przez siebie danych osobowych.
1.12. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

 § 2

2.1. W przypadku przystąpienia do kampanii edukacyjnej Psy na Salony, Administrator zobowiązuje się do Rejestracji Klienta w serwisie w ciągu trzech dni roboczych.
2.2. Warunkiem przystąpienia do kampanii edukacyjnej Psy na Salony na preferencyjnych warunkach jest dokonanie przelewu na numer konta, znajdujący się na stronach serwisu, w kwocie zgodnej z obowiązującym cennikiem.
2.3. W przypadku przystąpienia do kampanii edukacyjnej Psy na Salony na preferencyjnych warunkach, Administrator zobowiązuje się do Rejestracji Klienta w serwisie w ciągu pięciu dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.
2.4. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu, także po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.
2.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, takich jak: poczta, banki, operatorzy telekomunikacyjni.
2.6. Administrator zobowiązuje się do poinformowania Klientów o konieczności czasowego odłączenia dostępu do usług z odpowiednim wyprzedzeniem.
2.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
·podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji;
·braku ciągłości świadczenia usług niezawinionej przez Administratora;
·niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta;
·kataklizmów;
·działania czynników i osób trzecich, takich jak: awarie łączy internetowych, sprzętu, oprogramowania. itp.

 § 3

3.1. Wniesienie opłaty uniezależnia Klienta od zmian stawek. Ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta, aż do czasu zmiany przez niego danych na stronie.
3.2. Wszelkie dane zgłoszone do poprawki powinny być natury merytorycznej. Administrator zastrzega sobie prawo do niezmieniania danych w przypadku braku merytorycznych uwag.

 § 4

4.1. Klient ma 14 dni, począwszy od daty publikacji lokalu na Mapie lokali przyjaznych psom, na zgłoszenie uwag dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora publikacji jego danych w serwisie. Po tym czasie, wprowadzenie wszelkich zmian na stronie jest równoznaczne z uiszczeniem przez Klienta opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
4.2. Reklamacja powinna zawierać:
·imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz – w przypadku firm – adres siedziby firmy Klienta;
·adres strony internetowej Lokalu bądź nazwę markera, którego reklamacja dotyczy lub też inne dane pozwalające na identyfikację Lokalu;
·określenie przedmiotu reklamacji;
·uzasadnienie;
·adres zwrotny, na który ma być wysłana odpowiedź.
4.3. Wszystkie reklamacje powinny być zgłaszane e-mailem na adres: psynasalony@gmail.com. Reklamacje składane w jakiejkolwiek innej formie będą rozpatrywane negatywnie.
4.4. W przypadku pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator obowiązany jest do powiadomienia o swojej decyzji reklamodawcy w ciągu 14 dni. Odpowiedź wysyłana jest na adres zwrotny podany w mailu.
4.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Po upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym reklamujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
4.6. Złożenie reklamacji po terminie ujętym w pkt. 4.1. oznacza brak rozpoznania reklamacji, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

 § 5

5.1. Administrator ma prawo do usunięcia lokalu z Mapy lokali przyjaznych psom, jeżeli wpis w jakikolwiek sposób narusza postanowienia regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
·noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
·powszechnie uważane za obraźliwe;
·naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
·szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora orz jego partnerów;
·nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
5.2. W przypadku usunięcia lokalu z Mapy lokali przyjaznych psom z powodu któregokolwiek z wyżej wymienionych powodów, Administrator nie zwraca kosztów poniesionych przez Klienta.
5.3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lokalu z Mapy lokali przyjaznych psom bez podawania przyczyny. W przypadku nie podania wyraźnej przyczyny, Administrator zobowiązuje się do zwrotu połowy kosztów Rejestracji poniesionych przez Klienta.

 § 6

6.1. Zapoznanie się z regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do Rejestracji w serwisie. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.